Yürümek

Sevgi Soysal'ın sanatında önemli bir aşama olan «Yürümek», 12 Mart sonrasının gergin ve bunalımlı günlerinde bütün şimşekleri üzerine çekmiş, 'Türk Ceza Kanununun 426/427. maddelerine muhalefetle suçlanarak' toplatılmıştı.
Belirli bir cumhuriyet kuşağının, kendi kendisinin ve çevresindeki ilişkilerin bilincine vararak geliştirdiği bir iç hesaplaşmasını ustalıkla yansıtan eser, ancak 1803 sayılı af yasasıyla serbest bırakılabildi. Ankara Basın Toplu Asliye Mahkemesi'nin serbest bırakma kararı, aynen şöyleydi: «GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Sanık hakkındaki amme davasının son çıkan 1803 sayılı af kanunu kapsamına girdiği cihetle, tarihi ve mahiyeti gözönüne alınarak T.C.K.'nun 97. maddesi gereğince ORTADAN KALDIRILMASINA, emanette mevcut olan ve bilirkişilerce müstehcen olmadığı raporla tevsik edilen ve sanıktan müsadere edilmiş bulunan suç konusu kitapların sanığa iadesine, kanun yolları açık olmak üzere, C. Savcısı Kâzım Arslan huzuriyle sanığın ve vekillerinden Av. Uğur Alacakaptan'ın yüzlerine karşı, talebe uygun olarak, oybirliğiyle 22/5/1974 tarihinde verilen karar, açıkca okunup, alenen ve usulen tefhim kılındı, 22/5/1974»
Başkan 8782     Hâkim 10261     Hâkim 10202     Kâtip